.B5

เมื่อรู้ว่าตอนนี้เป็นยุค COOKIELESS แล้ว คุณต้องทำอะไรต่อไป

EDUCATE –  คนในองค์กร ว่าตอนนี้โลกโฆษณาดิจิตอลเปลี่ยนไปถึงไหนแล้ว และจะเกิดผลกระทบอะไรได้บ้าง การยิงโฆษณาจะไม่ได้ผลเหมือนเคย ยอดขายอาจตกลง งบโฆษณาสูงขึ้น COLLECT –  เริ่มเก็บ first-party data ทันที เพราะถ้าคุณไม่มีดาต้าของตัวเอง แล้วthird party data ก็ไม่มีให้ใช้ ธุรกิจของคุณจะทำอย่างไง SEGMENT –  กลุ่มลูกค้า  แบ่งกลุ่มลูกค้าจากดาต้าที่คุณมี เพราะถ้าคุณไม่แยก การยิงโฆษณา retarget ของคุณก็จะไม่สามารถ personalizeได้ และจะมีแต่โฆษณาซ้ำเดิม ไม่ตรงใจความต้องการของลูกค้าแต่ละคน EVALUATE – ดาต้าที่คุณมี ถ้าบริษัทคุณมีดาต้าอยู่แล้วลองประเมินดูว่าเป็นดาต้าที่มีคุณภาพ และสามารถนำมาใช้ได้จริงหรือไม่ Source: seerinteractive.com