4 Types of consumer data

1 Personal Data

ข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนได้ 

– ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขประกันสังคม

– ประวัติการศึกษาและการทำงาน เช่น ระดับเกรดเฉลี่ย ระดับเงินเดือน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

– ข้อมูลทางการแพทย์ และพันธุกรรม

– ประวัติการโทร หรือตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

และอื่นๆอีกมากมายที่สามารถระบุตัวตนได้

‘’นักการตลาดส่วนใหญ่ ที่มีข้อมูลลูกค้าเก็บไว้ มักลำดับความสำคัญของข้อมูลที่ตนมีไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์กับสิ่งที่มีให้เต็มที่ ทั้งที่มีโอกาสเพิ่มยอดขายได้อย่างง่ายๆ ’’

k

2 Engagement Data

ข้อมูลของผู้ใช้งานที่มาเกี่ยวข้องกับแบรนด์

– การเข้าชมและคลิกบนเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น

– อีเมล์ และ  email subscription

– สื่อโฆษณา


3 Behavioral Data

ดาต้าพฤติกรรมการใช้สินค้าและบริการ

– ข้อมูลการใช้จ่าย เช่นประวัติการซื้อ

– ประวัติการใช้สินค้าหรือบริการ

– ข้อมูลการซื้อสินค้าซ้ำ


4. Attitudinal Data

ดาต้าความคิดเห็นที่มีต่อแบรนด์

– ลูกค้ามีความพอใจสินค้าและบริการมากแค่ไหน

– ความต้องการสินค้าและบรการของแบรนด์มีมากแค่ไหน

การตลาดสมัยใหม่ มักมีการนำข้อมูลของลูกค้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สุงที่สุด ข้อมูลจะถูกนำมาคำนวณเพื่อศึกษาพฤติกรรมและทำนายพฤติกรรมในอนาคต ข้อมูลที่ได้มาจะนำมาจำลองเงื่อนไขเฉพาะบุคคลและ มีการผนวกกับกลยุทธ์ ที่จะเอาใจผู้บริโภค และเพื่อจะทำให้ผู้บริโภคได้สินค้าที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด


Source: businessnewsdaily